Intro.
Styleh No ni (Yeh)

Chorus
Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin ni owo lowo (Laye)
Kin ri ba ti shey o (Laye)

Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin so ri re (Laye)
Kin le ro na gbegba (Laye)

Verse 1

If i call on you, Baba God Answer me (Answer me)
Bowo ola ba ti dey o, ko ma shey aa mi lorun, (ko ma shey aa mi lorun)
Master planner, give me that plan now, glory giver, give me that glory yeh o
Gbo adura mi o, kin lo wo lowo, Gbo adura mi o, kin ri ba ti se o, bi won ko le mo le,
kin ba won ko, ko owo ya le mi o, dan dan dan, Ori iyami elepo, gba mi o, gba mi o.

Chorus
Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin ni owo lowo (Laye)
Kin ri ba ti shey o (Laye)

Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin so ri re (Laye)
Kin le ro na gbegba (Laye)

Verse2
Mi o fe shey ako ba ta laye, no no no no, baba gbo adura mi oh oh oh,
yeh, kin ko re dey le, kin gbo ri wole, kin gbola wo le, kin gbe owo wo le,
kin dance o ai ai ai, kin dance o ai ai ai eh o, ba ba o Ojo ibukun ko ro le mi o,
ko ko ro le mi o, shanu mi shanu mi.

Chorus
Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin ni owo lowo (Laye)
Kin ri ba ti shey o (Laye)

Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin so ri re (Laye)
Kin le ro na gbegba (Laye)

Verse3
Baba ba mi ja seke seke mi lo,
baba ba mi gbe o, ke eru mi ko fu ye,
ba mi shey ko to pe o, ka le yi ko to le o, ko wo mi ko dey,
ko la mi ko dey, ni lan lan o yeh, lan lan o yeh yeh, make i dance o,
make i move eh baba, ko ri ba mi shey kin ro na gbe gba.

Chorus
Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin ni owo lowo (Laye)
Kin ri ba ti shey o (Laye)

Eledami o (Laye)
Da kun Shanu mi (Laye)
Kin so ri re (Laye)
Kin le ro na gbegba (Laye)

Styleh music baby, styleh noni, classic things you know.

One Reply to “(lyrics ) Eledami by Styleh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *